Oglasno sporočilo
Objavljeno: 6.2.2024

Konica Minolta v digitalni dobi

V digitalnem svetu je tudi vloga večopravilnih tiskalnikov zelo pomembna, saj so ti pogosto v vlogi digitalizacije dokumentov. Konica Minolta dokazuje, kako jih pravilno integrirati v poslovno okolje in spremeniti v konkurenčno prednost.

Konica Minolta si je z zavezanostjo ino­vacijam in odličnosti na področju pi­sarniške tehnologije prislužila števil­ne prestižne nagrade. Z vidika vpliva na digi­talizacijo poslovanja v svojih analizah Konico Minolto izpostavljata podjetji IDC in Quocir­ca, omenjeni proizvajalec pa skoraj vsako leto prejme tudi nagrade Buyers Lab (BLI) iz rok or­ganizacije, ki izvaja stroga testiranja različne pisarniške opreme, vključno z večfunkcijskimi tiskalniki. Tu sta še nagradi iF DESIGN AWARD in Red Dot Award za napredno oblikovanje in odlično uporabniško izkušnjo.

Ta priznanja poudarjajo predanost podjetja ustvarjanju izdelkov, ki niso le izjemno zmo­gljivi, temveč tudi izboljšujejo delo zaposlenih v poslovnih okoljih.

Analitiki in statistika imajo jasna sporočila, saj ugotovitve uglednih raziskovalnih podje­tij o industriji tiskalnikov in tiskalniške opre­me zagotavljajo dragocene vpoglede v tržne trende in stanje na področju sodobne pisarni­ške opreme. Po podatkih družbe IDC, vodilne­ga ponudnika tržnih informacij, je družba Ko­nica Minolta dosegla odlične rezultate na po­dročjih produkcijskega tiska in rešitev za po­slovne pisarne. Poročilo IDC MarketScape pod­jetje Konica Minolta uvršča med pomembne igralce na področju produkcijskega tiska, pri čemer izpostavlja celovito ponudbo podjetja in njegovo zavezanost zadovoljstvu strank. Analitska hiša IDC je Konico Minolto označi­la tudi kot vodilno podjetje na področju pre­obrazbe tiskanja. Ta je načrt lastne digitalne preobrazbe že uspešno izvedla na področjih, kot so upravljanje IT-storitev, varnost, telefo­nija, upravljanje vsebin podjetij (dokumentov in ostalih poslovnih informacij), zunanje izva­janje poslovnih procesov in vertikalnih reši­tev za ERP in CRM. Poročilo ugotavlja, da bodo stranke, ki iščejo več kot le osvežitev svojega portfelja večfunkcijskih naprav ter tiskalnikov in imajo vizijo razvoja pretežno digitalnega delovnega okolja v prihodnosti, morda želele razmisliti o Konici Minolti.

Konica Minolta Slovenija

Konica Minolta v Sloveniji ne zagotavlja le najsodobnejših tiskalnikov, temveč tudi vrsto lokalnih storitev za izboljšanje izkušenj strank, saj razume edinstvene potrebe podjetij na lo­kalnem trgu in jim nudi prilagojene rešitve. Lokalne storitve lahko vključujejo prilagoje­no podporo strankam, vzdrževanje na kraju samem in programe usposabljanja, ki zago­tavljajo, da lahko podjetja čim bolj izkoristi­jo prednosti naprav Konica Minolta. Podjetje nudi tudi svetovanje o optimizaciji tiskalniške infrastrukture ob upoštevanju posebnih zah­tev industrije in morebitni regulativi.

Konica Minolta Slovenija želi s ponudbo ta­kšnih personaliziranih in lokalno prilagojenih storitev vzpostaviti trajno partnerstvo s svo­jimi strankami, pri čemer ne zagotavlja le iz­delkov, temveč celovite rešitve, ki obravnava­jo posebne izzive in priložnosti, prisotne v slo­venskem poslovnem okolju. Slovenska podru­žnica danes skrbi že za več kot 8.000 večfunk­cijskih tiskalnikov, nameščenih v poslovnih okoljih, ki mesečno opravijo okoli 30 milijo­nov izpisov dokumentov.

Tudi Quocirca, globalno podjetje za raziska­ve na področju tiskanja in tržne preglede, je podjetje Konica Minolta prepoznalo kot enega vodilnih ponudnikov storitev upravljanega ti­skanja. Quocirca je v svojih ocenah prepozna­la sposobnost podjetja Konica Minolta, da za­gotavlja celovite, integrirane rešitve, ki prese­gajo tradicionalno upravljanje tiskanja. To pri­znanje poudarja strateški pristop družbe Koni­ca Minolta k izpolnjevanju razvijajočih se po­treb podjetij v vse bolj digitaliziranem okolju.

»Nova realnost hibridnih pisarn pospešu­je potrebo po bolj povezanem in inteligen­tnem digitalnem delovnem okolju, ki ves čas omogoča oddaljeni dostop do za poslovanje odločilnih poslovnih delovnih procesov in po­datkov. Naše poslanstvo je pomagati stran­kam doseči naslednjo stopnjo digitalne zre­losti. Z izkoriščanjem informacijske tehnologi­je, glede na njihove dejanske potrebe, jim po­magamo pri učinkovitem vodenju in nadzoru procesa preobrazbe. Nudimo orodja in znanje, da to skupaj dosežemo,« pravi Boštjan Kavč­nik, direktor podjetja Konica Minolta Slovenija in ambasador za digitalno preobrazbo.

Optimizacija delovnih procesov in digitalizacija poslovanja

Večopravilni tiskalniki Konica Minolta so naprave, ki presegajo tradicionalno tiskanje. Njihove integrirane možnosti skeniranja, ko­piranja in faksiranja poenostavijo delovne procese, povezane z dokumenti, in zmanjša­jo potrebo po ločenih napravah. V poslovnem okolju, kjer je čas bistvenega pomena, ta kon­solidacija povečuje učinkovitost in produktiv­nost. Z naprednimi funkcijami, kot sta pove­zljivost v oblak in mobilno tiskanje, večopra­vilni tiskalniki Konica Minolta ustvarijo prila­godljivo delovno okolje, saj zaposlenim omo­gočajo tiskanje in dostop do dokumentov z različnih naprav in lokacij.

Ko se podjetja podajajo na pot digitalne preobrazbe, se te naprave brez težav povezu­jejo z digitalnimi ekosistemi in podpirajo pre­hod na brezpapirno poslovanje. Izboljšane funkcije povezljivosti omogočajo neposredno komunikacijo s storitvami v oblaku, kar olajša varno in učinkovito shranjevanje in iskanje do­kumentov. To ni le v skladu s trenutnimi trendi digitalizacije, temveč podjetjem pomaga, da tehnološki napredek obrnejo sebi v prid.

Večplastni prihranki in trajnost

Ena od glavnih prednosti večfunkcijskih ti­skalnikov Konica Minolta je njihova sposob­nost varčevanja in nižanja stroškov. S funkcija­mi, kot so obojestransko tiskanje, načini varče­vanja z energijo in učinkovita raba potrošnega materiala, ti tiskalniki podjetjem pomagajo op­timizirati uporabo virov. Obojestransko tiska­nje zmanjša porabo papirja, s čimer se znižajo stroški in hkrati zmanjša vpliv na okolje. Poleg tega različni načini varčevanja z energijo zago­tavljajo optimizacijo porabe energije, kar prav tako prispeva k nižjim obratovalnim stroškom.

V dobi družbene odgovornosti se podje­tja tudi vse bolj zavedajo svojega okoljskega odtisa. Naprave Konica Minolta z različnimi okolju prijaznimi funkcijami prispevajo k traj­nostnim prizadevanjem. Certifikat Energy Star zagotavlja, da te naprave upoštevajo stroge standarde energetske učinkovitosti in zmanj­šujejo emisije toplogrednih plinov. Poleg tega tiskalniki podpirajo uporabo recikliranega pa­pirja in vključujejo tehnologije, kot je polime­riziran toner Simitri HD, ki zahteva nižje tem­perature nanašanja, kar dodatno zmanjšuje porabo energije.

Varnost in zaščita podatkov

Varnost podatkov je za podjetja neprecen­ljiva. Večopravilni tiskalniki Konica Minolta so opremljeni z zanesljivimi varnostnimi funkci­jami za zaščito občutljivih podatkov. Možnosti varnega tiskanja, preverjanje pristnosti upo­rabnikov in šifrirni protokoli zagotavljajo, da so zaupni dokumenti zaščiteni med celotnim postopkom tiskanja. V okolju, kjer imajo lahko zlorabe podatkov hude posledice, ti varnostni ukrepi vzbujajo zaupanje v podjetja, ki upora­bljajo naprave Konica Minolta.

Prijazni za uporabo in vzdrževanje

Enostavnost uporabe je ključni dejavnik pri sprejemanju pisarniške opreme. Naprave Ko­nica Minolta se ponašajo z intuitivnimi vme­sniki, ki zaposlenim skrajšajo pot učenja. Upo­rabniku prijazni zasloni na dotik in prilago­dljive nastavitve povečujejo dostopnost in učinkovitost pri vsakodnevnih opravilih. Po­leg tega funkcije oddaljenega nadzora in sa­modejnega vzdrževanja prispevajo k proak­tivnemu pristopu pri upravljanju flot tiskalni­kov, zmanjševanju izpadov in optimizaciji de­lovanja.

Logična izbira

Večopravilni tiskalniki Konica Minolta po­nujajo celovito rešitev za podjetja, ki želijo po­večati učinkovitost, znižati stroške in čim bolj zmanjšati vpliv na okolje. S prilagajanjem tre­nutnim trendom digitalizacije in predvide­vanjem prihodnjega tehnološkega napred­ka ti tiskalniki podjetjem omogočajo, da v di­namičnem in konkurenčnem okolju ostane­jo v ospredju. Kombinacija naprednih funk­cij, zmožnosti varčevanja z energijo in pri stro­ških tiskanja ter okoljske ozaveščenosti uvršča večfunkcijske tiskalnike Konica Minolta med dragocena sredstva podjetij, ki si prizadeva­jo za produktivnost in trajnost, skladno z di­gitalizacijo in digitalno preobrazbo poslova­nja. Priznanja in nagrade podjetij IDC in Quo­circa skupaj z lokalizirano ponudbo Konice Mi­nolte Slovenija še dodatno krepijo verodostoj­nost in učinkovitost prispevka družbe Konica Minolta k razvijajoči se podobi pisarniške teh­nologije. Dovolite, da Konica Minolta prepriča tudi vas.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji