Oglasno sporočilo
Objavljeno: 26.7.2021

Digitalizacija spreminja vsa področja našega življenja

Družbene spremembe in dogajanje v svetu so še posebej v zadnjem letu korenito povečali potrebe po koriščenju digitalnih oblik različnih storitev in nakupov. Priče smo občutni rasti digitalnega segmenta, ki jo je moč pričakovati tudi v prihodnje, vendar pa ta pri določenih uporabnikih še vedno sproža nekaj nelagodja in stresa, predvsem ko govorimo o plačilih ter varnosti izkazovanja identitete.

Slovenski trg se ponaša s podjetji, ki ponudnikom in kupcem nudijo vr­sto uporabnikom prijaznih, enostav­nih, inovativnih rešitev. Veliko poudarka pri njihovem delovanju je usmerjenega k zagota­vljanju varnosti in regulatorne skladnosti, zato lahko govorimo o digitalnih storitvah, vrednih zaupanja. Pomemben vidik pa je tudi odgo­vornost do okolja, ki se kaže v nezanemarljivih količinah odpadkov, saj se jim z digitalizacijo že danes lahko izognemo.

Digitalno življenje zahteva identiteto, ki jo je mogoče preveriti

Izkazovanje identitete na fizičnih mestih je danes preprosto. Ob prijavi v hotel ali pri pod­pisu najemne pogodbe se z osebno izkaznico ali s potnim listom brez težav identificiramo. Bolj ko pa svoje življenjske navade uresničuje­mo na digitalni način, večja je potreba po skr­bi za digitalno identiteto. Pri tem sta odločil­ni vprašanji: kako lahko na spletu dokažemo svojo identiteto in kako pri tem preprečimo, da bi jo uporabljal nekdo drug? Rekono poda­ja odgovor na to vprašanje.

Rekono je družina rešitev in storitev za ele­ktronsko identifikacijo, elektronske podpise in druge storitve zaupanja, ki podjetjem, ban­kam in ostalim organizacijam omogoča pre­verjanje istovetnosti in sklepanje sporazumov s posamezniki prek interneta (na daljavo). Re­kono eID (e­identiteta) oziroma račun Reko­no je elektronsko sredstvo za oddaljeno iden­tifikacijo, ki je primerljivo z osebnimi identifi­kacijskimi dokumenti in omogoča prehod na privzeto digitalno poslovanje s preprosto upo­rabniško izkušnjo.

Račun Rekono v digitalnem svetu pred­stavlja to, kar sta v fizičnem svetu osebna iz­kaznica in potni list. Pri tem je treba opozori­ti, da certifikat ali račun Rekono ne predstavlja posameznikove identitete, temveč je le sred­stvo za dokazovanje identitete (sredstvo za identifikacijo). Posameznik tako z različnimi ponudniki (npr. z bankami, s ponudniki sto­ritev) svoje identitete nikoli ne deli, temveč z rešitvijo Rekono, predvsem pri tistih ponud­nikih, ki ne uporabljajo infrastrukturne rešitve za identifikacijo v digitalnem svetu, le izkazu­je zahtevano istovetnost. Pri tem Rekono kot infrastrukturna rešitev ponuja ustvarjanje eID, upravljanje in avtentikacijo oziroma prijavo v oddaljene storitve.

Elektronska identifikacija brez stresa

Dobra in predvsem standardizirana upo­rabniška izkušnja sta pomembna vidika stori­tev eID (»standardized UX across providers and industries«). V praksi se marsikdo odloča za di­gitalne storitve in obisk spletnih trgovin, ki omogočajo dostop prek Google ali Facebook računa ravno zaradi preprostega načina iden­tifikacije, vendar se pri tem tako ponudniki kot stranke ne zavedajo, da jim ta način še zda­leč ne zagotavlja ustrezne varnosti in regula­torne skladnosti. V nasprotju s tem Rekono na širšem regionalnem prostoru omogoča ne le standardiziran, temveč tudi varen način prija­ve, obenem pa skladno z regulatornimi pravili varuje in ne posreduje podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Imetnik ustvari sredstvo za elektronsko identifikacijo z enkratnim procesom registra­cije v storitve Rekono na enostaven način, pri tem pa je zagotovljena ustrezna raven varno­sti in skladnosti.

Rekono omogoča vključevanje uporabni­kov na več načinov:

  • z uporabo obstoječega kvalificiranega potrdila,
  • v okviru registracijske pisarne in pogod­ benih izvajalcev,
  • prek oddaljene identifikacije (videoidenti­fikacija),
  • z uporabo bančne kartice in pripadajoče PIN-­številke.

Ponudnik storitve z uporabo Rekono in ustrezno stopnjo zaupanja brezskrbno poslu­je, saj se breme dokazovanja izvedbe ob zavr­nitvi storitve, kot je plačilna transakcija, v celo­ ti prenese na končno stranko. Rekono z ustre­znim potrjevanjem e­dokumentov (e­podpis, e­žigosanje, časovno žigosanje) zagotavlja do­kazljivost izvedbe brez potrebe po hranjenju revizijske sledi kot dokaza, kar predstavlja zna­ten prihranek stroškov. Rekono je kot kvalifici­rani ponudnik storitev uvrščen na EU Trust list seznam ponudnikov, ki zagotavlja skladnost za podporo poslovanju vseh reguliranih in drugih dejavnosti. Na seznam so uvrščeni le ponudniki, ki so skladni z vsemi regulatorni­ mi zahtevami.

Rekono je za storitve digitalne komunikaci­ je oblikoval standardizirano in varno uporab­ niško izkušnjo, ki bo kmalu za vsakega upo­ rabnika postala tako preprosto dejanje, kot je do zdaj vsem znana identifikacija z osebno iz­kaznico.

Digitalno plačevanje in nakupovalna izkušnja

Digitalno plačevanje je rutina in ponuja tr­govcem ter potrošnikom prednosti, ki pa še vedno niso vsem znane. Obvezne maske, var­nostna razdalja, porast uporabe digitalnih pla­čilnih sredstev kažejo, da je pandemija kore­nito spremenila naše življenje, prav tako pa je vplivala na kulturo plačilnega postopka. Sple­tna prodaja blaga in storitev že nekaj let beleži strmo rast, zaradi epidemiološke situacije v letu 2020 pa je doživela izjemen razcvet. Po oceni Boston Consulting Group bo v Evropi le­tos kar dve tretjini rasti v trgovini dosegala rav­no spletna prodaja. V Sloveniji je spletna pro­daja v letu 2020 povečala obseg za več kot 20 odstotkov.

Digitalno plačevanje v supermarketu je po­stalo že tako vsakodnevno kot čiščenje zob po zajtrku. Ljudem se zdi vse bolj sprejemljivo in večina trgovcev podpira digitalne plačilne sis­teme. Poleg manjšega zdravstvenega tveganja ponujajo potrošnikom več udobja, trgovcem pa ogromne potenciale. Način nakupovanja in plačevanja doživljata velike spremembe, digi­talizacija pa spreminja naše celotno življenje.

Imamo zelo jasno predstavo o tem, kako bo videti nakupovalna izkušnja čez 10 let, ker vemo, da je treba na to gledati iz perspektive potrošnika. Primer: če kupujete živila v malo­ prodajni trgovini, si predstavljajte, kolikokrat je treba blago prelagati – od centralnega skla­dišča do prodajalne, od tovornjaka do police, s police v nakupovalni voziček, iz nakupoval­nega vozička k POS­ terminalu in ne nazadnje od POS ­terminala v nakupovalni voziček. Ena­ko velja za proces plačevanja, kjer bi nas lah­ko prepoznali ob vstopu v trgovino in skenira­li naše blago. Ob izhodu iz trgovine bi z enim samim klikom potrdili plačilo in prejeli svoj di­gitalni račun. To je na nekaterih področjih že realnost. Za potrošnika ni pomembno, ali pla­čuje na POS­ terminalu prek mobilnega telefo­na ali e­trgovanja, zato bomo morali v priho­dnosti ponujati plačilna sredstva od fizičnih do digitalnih in v realnem času. In ne glede na zavedanje potrošnikov se bodo načini plače­vanja v prihodnje še bolj spremenili.

Bankart kot osrednji akter plačilnega procesa v nakupni poti stranke

Bankart je nabor orodij za inovativno izved­bo plačilnih procesov že razvil. Svojim stran­kam, ki so za zdaj pretežno banke, nudi vse običajne metode plačevanja – od plačil s karti­co (kreditno in debetno), prek digitalne denar­nice z uporabo funkcionalnosti NFC ali nakazil (SEPA) pa vse do takojšnjih plačil, ki jih je mo­goče obdelati v realnem času. Zlasti zadnja so zelo zanimiva za podjetja, saj zaradi uporabe obstoječe infrastrukture bančnih računov na­stajajo manjši stroški pri izvajanju postopka. Trend gre tudi v smeri, da se manjši zneski pla­čujejo prek takojšnjih plačil in ne več v goto­vini.

V Sloveniji je Bankart tudi procesor she­me Flik, kjer lahko komitenti vseh bank opra­vljajo takojšnja plačila – v smislu osebe osebi. Bliža pa se tudi uvedba načina plačevanja v trgovinah, kjer bo mogoče Flik uporabljati na POS­ terminalu.

Slovensko podjetje Bankart je aktivno že v šestih državah (Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Kosovo in Severna Makedonija) ter zaposluje več kot 200 visokokvalificiranih stro­kovnjakov, ki vsak dan skrbijo za nemoten po­tek plačilnih procesov. Čeprav deluje v ozad­ju, letno procesira že 500 milijonov transakcij, v t. i. Adriatik regiji pa skrbi za 2.000 bankoma­tov in več kot 40.000 POS ­terminalov za ban­ke. Skupno upravlja račune več kot štirih mi­lijonov uporabnikov kartic, tako regionalnih partnerjev kot tudi mednarodnih velikanov, kot sta Mastercard in VISA.

Bankart poenostavlja kompleksne plačil­ne procese, ko ponuja dostop do prefinjene­ ga transakcijskega ekosistema, zato strankam – trgovskim partnerjem pa tudi majhnim regi­onalnim bankam – ni več treba skrbeti za nič. To znajo ceniti naši regionalni in mednarodni partnerji. Računski centri imajo najvišjo sto­pnjo varnosti, dorečeni 360 ­stopinjski sistemi za boj proti zlorabam pa zagotavljajo visoko stopnjo varnosti.

Skupaj s podjetjema Rekono in Fin4Green Bankart nudi integrirano verigo vrednosti od digitalne identitete, prek nabora plačilnih oro­dij do prejema digitalnih računov. V podjetju so trdno prepričani, da je prihodnost v tako imenovanih end to end transakcijah, pri kate­rih je plačilni proces vključen v nakupno pot kupca. In ravno tu je podjetje v preteklih letih verigo vrednosti zelo uspešno razširilo od di­gitalnega onboardinga z digitalno izkaznico ali videom do prejema digitalnih računov po opravljenem plačilu, pri čemer sta varnost in varstvo zasebnosti strank osrednji temi digi­talnih storitev.

Digitalni zaključek nakupa

V zadnjih letih je zaznati korenite spremem­ be na področju plačevanja, predvsem ko gre za izbiro plačilnih sredstev. Na Švedskem je z gotovino plačan samo še odstotek vseh raču­nov. Predvsem pa gre vse v smer zaokroževa­nja nakupnega procesa v povezano digitalno celoto, vključno z naprednimi funkcijami iden­tifikacije pri plačevanju in s povezavo plačilnih sredstev z digitalnimi računi.

V Sloveniji se dnevno izda med 3 in 5 milijo­ni davčno potrjenih računov. V povprečju se za to poseka 40 dreves, porabi več kot 50 sodčk­ov nafte ter prek 34.000 litrov vode ter za na­meček v ozračje sprosti več kot 10 ton CO2.

Večina računov na prodajnih mestih je ti­skanih na termični papir. Ta vsebuje BPA, ki ima negativen vpliv na zdravje. Poleg tega ter­mo računov tudi ni mogoče reciklirati, zato so­ dijo med mešane odpadke.

Tehnološka rešitev, ki jo ponuja mobilna aplikacija

Fin4Green z Rekonom in Bankartom sesta­vlja digitalno celoto kot zaključni element. Podjetje je razvilo mobilno aplikacijo noprintZ, ki omogoča prejem digitalnega oziro­ma pametnega računa neposredno na mobil­no napravo.

Uporaba aplikacije in prejem digitalnega ra­čuna sta povsem enostavna in avtomatizirana. Uporabniku omogoča, da ima na enem mestu zbrane vse račune ter garancije, hkrati pa lah­ko z analizo porabe skrbneje upravlja svoje fi­nance oziroma izdatke.

Kakšno rešitev ponuja potrošnikom in kako deluje

Kar je najpomembneje, aplikacija ni ome­jena zgolj na enega trgovca. Pridružitev sto­ritvi noprintZ je namreč do zdaj potrdilo že prek 1.500 prodajnih mest. Kljub epidemiološ­kim omejitvam, ki so upočasnile predvideno širitev, je storitev že na voljo na več kot 200 prodajnih mestih po Sloveniji, v kratkem pa se jim jih bo pridružilo še 350.

Uporaba je izjemno enostavna. Uporabnik na blagajni preprosto pokaže noprintZ kodo, ki se nahaja v aplikaciji, trgovec jo poskenira in račun se v nekaj sekundah naloži v uporab­nikov telefon. Vsi računi so tako shranjeni na enem mestu in so vedno pri roki. V sodelovan­ju z Bankartom, s Flikom in slovenskimi ban­kami pa bo ob plačilu s Flikom na prodajnih mestih kmalu mogoče prejeti digitalni račun povsem samodejno. Hkrati je v razvoju tudi možnost povezovanja s plačilnimi karticami.

Če trgovec še ni vključen v noprintZ, aplika­cija kot alternativo omogoča tudi ročno shran­jevanje računov. Račun se v tem primeru pre­prosto slika, aplikacija pa prek QR­kode, ki se nahaja na računu, pred-izpolni določena vnos­na polja.

Iskanje računov in garancij po škatlah, fasci­klih ali mapah na računalniku je vedno stresno opravilo. Nekateri računi so izgubljeni med elek­tronsko pošto (iskanje otežuje tudi pdf­ oblika), kakšen se najde tudi v raznih aplikacijah posa­meznih trgovcev. Ko želimo uveljaviti garancijo ali zamenjati izdelek, seveda ravno tistega, ki ga potrebujemo, nikakor ne najdemo.

Za noprintZ uporabnike so tovrstne izku­šnje le še grd spomin, saj imajo vse račune in garancije shranjene na enem mestu. V pri­meru menjave, reklamacije ali uveljavljanja garancije pa potrebne dokumente po zaslu­gi oblike, ki omogoča iskanje, tudi zlahka naj­ dejo. Poleg tega aplikacija nudi tudi analizo in pregled ter nadzor nad porabo.

V aplikacijo je mogoče shranjevati tudi kar­tice zvestobe, ki so enostavno povezljive z no­ printZ uporabniškim računom. Povezava med njima se vzpostavi ob prvemu nakupu, pri vseh nadaljnjih za prejem digitalnega računa zadošča že identifikacija s samo kartico zve­stobe. Ena najbolj dobrodošlih funkcionalno­sti aplikacije je možnost nastavitve opomnika o skorajšnjem poteku garancije izdelka.

Aplikacija nudi prednosti tudi trgovcem. Med drugim jim omogoča, da:

  • zmanjšajo stroške, ki jih prinašajo tiskani računi (papir, tiskalniki ali pa menjave ro­lic v najbolj neprimernih trenutkih),
  • vzpostavijo digitalno komunikacijo s pot­rošnikom, saj lahko ta, prek okenca, ki ga vsebuje vsak račun, pošlje svoje mnenje o izkušnji na prodajnem mestu. Trgovec ima tudi možnost, da prosi potrošnika za povratno informacijo,
  • naredi nekaj pozitivnega za okolje in po­ skrbi za zdravje zaposlenih (manj nepo­srednega stika s kupci in stika z BPA).

V temu trenutku je aplikacija integrirana v devet blagajniških sistemov, v postopku inte­gracije pa je še dodatnih pet. Sama integracija je izjemno enostavna ter hitra, hkrati pa skraj­šuje proces pri blagajni.

V aplikaciji vidijo potencial tudi v Bruslju

Ekipa slovenskega podjetja Fin4Green je tako v okviru prve kot tudi druge faze evrop­skega razpisa Obzorje 2020 – SME Instrument za svojo rešitev obakrat prejela pečat odlič­nosti. Na podlagi tega je v okviru dopolnilne­ga programa SME Instrumenta, ki ga sofinan­cirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preje­la sofinanciranje za pripravo študije izvedljivo­sti in nato še sofinanciranje za projekt razvo­ja platforme.

Razmišljanje direktorja in cilji za prihodnost

»Smo ekipa, ki verjame v digitalizacijo, saj se nam zdijo tiskani računi popolnoma nesmiselni. Vsi živimo za to in vemo, da smo na pravi poti, saj dnevno dobivamo potrditve zvestih uporabnikov in tudi trgovcev, ki storitev z veseljem ponujajo svojim kupcem. Žal nam naše storitve ne uspe širiti tako hitro, kolikor je povpraševanja, vendar verjamem, da nam bo uspelo v nekaj letih pokriti večino prodajnih mest tako v Sloveniji kot v tujini,« pravi direktor podjetja Simon Kolenc.

www.noprintz.si

www.rekono.si

www.bankart.si

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji