Objavljeno: 25.3.2005 02:17 | Avtor: Maja Ferle | Monitor Februar 2005

Okolje za poslovno obveščanje

Dočakali smo dolgo pričakovano novo različico Microsoftovega strežnika SQL Server 2005, trenutno še v razvojni izvedbi, vendar v dovolj delujočem stanju, da si je mogoče ogledati novosti.

Sestavni deli strežnika so razen sistema za upravljanje relacijske zbirke podatkov še mnogorazsežnostni strežnik Analysis Services, prenovljen modul za prenos podatkov Data Transformation Services, izboljšan in dopolnjen modul za rudarjenje po podatkih in spremljajoča orodja za upravnike in razvijalce. Dva pomembna nova sestavna dela strežnika SQL Server 2005 sta Notification Services, namenjen razpošiljanju obvestil, in Reporting Services, namenjen izdelavi poročil. V samem relacijskem strežniku zbirke podatkov je nekaj novosti, ki so jih v Microsoftu vključili tudi zato, da bi bolj enakovredno tekmoval z relacijskima zbirkama podatkov podjetij Oracle in IBM.

Na različico SQL Server 2005, ki so jo razvijali pod imenom Yukon, je bilo treba čakati kar dolgo, saj je bil izid prvič napovedan že leta 2003. A so uporabniki in razvijalci potrpežljivo čakali, saj računajo, da bo zaradi poznejšega izida izdelek stabilnejši in zanesljivejši za uporabo. V Microsoftu napovedujejo, da bo v začetku leta 2005 na voljo še ena izboljšana različica beta, dokončna produkcijska različica pa naj bi bila na voljo v poletnem času leta 2005.

Namestitev

Namestitev strežnika SQL Server 2005 poteka z enega namestitvenega cedeja, ves postopek pa je preprost, brez prevelikega števila vprašanj upravniku, ki izvaja namestitev. Pred namestitvijo samega strežnika SQL Server je treba namestiti obvezne podporne module, to so .NET Framework 2.0, Microsoft SQL Native Client in Microsoft SQL Server Setup support files. Namestitev ne vsebuje tudi razvojnega okolja .NET, le podporne datoteke zanj. Za namestitev okolja za poročanje Reporting Services pa je nujno potreben spletni strežnik IIS. Sama izdelava poročil je sicer mogoča tudi brez IIS, le uporaba je predvidena prek spletnega uporabniškega vmesnika, zato je tudi potrebna namestitev spletnega strežnika.

Hkrati s strežnikom SQL Server je po želji mogoče namestiti veliko število demonstracijskih primerov. Znanih demonstracijskih zbirk podatkov iz prejšnjih različic strežnika Northwind in Pubs ni več, čeprav jih je mogoče še vedno naložiti z Microsoftove spletne strani, na voljo pa je nova demonstracijska zbirka podatkov AdventureWorks. Namestitev strežnika zajema obsežno zbirko priročnikov, pa tudi nekaj tečajev za hiter začetek dela. Ker je strežnik trenutno še v različici beta, je na voljo omejeno število tečajev, drugi so le nakazani s pripombo, da bodo vključeni v poznejših različicah.

Upravljanje

Upravniki strežnika SQL Server in tudi razvijalci imajo na voljo novo orodje SQL Server Management Studio. Orodje prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogoča upravljanje strežnika in razvoj programskih rešitev, nadomešča pa orodja prejšnjih različic Enterprise Manager, Analysis Manager in Query Analyzer. Razen poizvedb v jeziku SQL, ki je pri Microsoftu še vedno v narečju Transact-SQL, uporabniški vmesnik omogoča tudi izvajanje poizvedb v jezikih XML, XMLA (XML prirejen za poizvedbe v mnogorazsežnostne podatkovne zgradbe) in MDX (poizvedovanje v mnogorazsežnostnem strežniku Analysis Services).

Management Studio vsebuje večje število oken z različnimi nameni. Pregledovalno okno omogoča pregled vseh strežnikov in zbirk podatkov z vsemi podatkovnimi strukturami v njih v obliki drevesne zgradbe. Hkrati je mogoč vpogled tudi v opravilni del strežnikov, na primer v naročanje in spremljanje izvajanja varnostnih kopij ali v pregled nad izdelavo preslikav zbirk podatkov. Razvojno okno je namenjeno pregledu in upravljanju programskih prvin strežnikov, na primer izdelanih programskih rešitev in skript. Neposredno v tem orodju je mogoče tudi razvijati programske prvine, ki se poganjajo v relacijskem strežniku SQL Server, mnogorazsežnostnem strežniku Analysis Services in tudi v izdaji relacijskega strežnika za uporabo na daljavo Mobile Edition.

Management Studio

Uporabniški vmesnik omogoča pisanje, testiranje in izvajanje posameznih poizvedb, procedur in skript, ki jih lahko razvijalec skupaj z definicijo povezav na strežnik shrani v obliki projekta. Več projektov je mogoče združiti v rešitev. Ker rešitve navadno razvija več razvijalcev, je ena izmed dobrodošlih možnosti razvojnega okolja povezljivost z Microsoftovo rešitvijo za upravljanje različic pri skupinskem delu Visual Source Safe. Vsako programsko prvino, izdelano v orodju Management Studio, je mogoče shraniti in pozneje pridobiti iz skupne shrambe Visual Source Safe. Ni nujno, da mora biti orodje za upravljanje različic ravno Microsoftov Visual Source Safe, uporabiti je mogoče tudi druga orodja za upravljanje različic, le ustrezno jih je treba prijaviti prek nastavitev.

Novost v strežniku SQL Server 2005 je pomočnik pri optimiziranju delovanja zbirke podatkov Database Tuning Advisor, ki je pravzaprav izboljšan čarovnik Index Tuning Wizard iz prejšnjih različic. Orodje pomaga upravniku tako, da mu svetuje, kako naj postavi indekse in deli tabele glede na značilno uporabo ene ali več zbirk podatkov. Podrobnosti značilne uporabe zbirk podatkov beleži orodje SQL Profiler, v katerem upravnik določi, kateri strežnik naj spremlja in katere dogodke naj zapiše. Pomočnik Database Tuning Advisor potem pregleda značilno uporabo, ki jo pridobi iz datotek, ki jih je zapisal SQL Profiler, in fizično zgradbo strežnika podatkov, na podlagi tega pa izdela priporočila za izboljšanje odzivnosti, zlasti katere indekse in kakšne vrste indeksov je treba postaviti. Upravnik strežnika se potem sam odloči, katera priporočila izmed ponujenih bo realiziral.

Novosti v relacijskem strežniku

Pri izdelavi poizvedb v jeziku transact-SQL je zanimiva možnost uporaba predlog, na primer za ustvarjanje podatkovnih struktur od tabel, indeksov, prožilcev in številnih drugih. Žal je na seznamu 38 skupin predlog, ki so na voljo, kar 20 še nedefiniranih, med njimi najdemo predloge za ustvarjanje deljenih tabel, uporabniško definiranih podatkovnih tipov, pošiljanje elektronske pošte neposredno iz poizvedb v jeziku SQL, in tudi za ustvarjanje indeksov. Upajmo, da bodo v produkcijski različici strežnika predloge dokončane, saj so silno koristne, ker se pri bogastvu funkcionalnosti, ki jih ponuja strežnik, uporabnik ne spomni vedno na pamet sintakse posameznih ukazov. Uporabniki imajo tudi možnost ustvariti lastne predloge za poznejšo rabo pri pogostejših opravilih.

Pisanje poizvedbe s predlogo

Med novostmi v relacijskem strežniku SQL Server 2005 je nov podatkovni tip XML, ki omogoča hranjenje dokumentov in delov dokumentov v obliki XML. Podatkovni tip je mogoče uporabiti kot stolpec v tabeli, kot spremenljivko v programskih prvinah in tudi kot parameter v shranjenih procedurah in funkcijah.

Glede na vedno večje količine podatkov, ki jih podjetja hranijo v relacijskih zbirkah podatkov, je možnost deljenja tabel, pri kateri posamezne dele tabele obravnavamo ločeno od preostalih fizičnih delov tabele, zelo učinkovita. Različne operacije na tabeli, od navadnih poizvedb do ustvarjanja indeksov in prestavljanja podatkov, lahko potekajo znotraj danega dela tabele (particije), kar nudi hitrejše odzivne čase, saj se operacije izvajajo na omejenem delu tabele, hkrati pa je zagotovljena enovitost podatkov cele tabele.

Posebna možnost indeksiranja tabel je indeksiranje tekstovnih polj zaradi poznejšega hitrejšega iskanja po poljubnem delu besedila. Indeksi tekstovnih polj posameznih tabel se zapišejo v posebej za to pripravljen katalog, ki je lahko eden za celo zbirko podatkov ali pa jih je več, ločenih po tabelah ali kar po tekstovnih poljih, po katerih se indeksira. Z definicijo tekstovnega indeksa je treba določiti tudi časovni razpored, kdaj se izvede indeksiranje, na primer sproti ob vsaki spremembi oziroma vpisu tekstovnega polja v tabelo, ker pa to lahko traja dalj časa, je bolj smiselno, da se indeksira ob vnaprej napovedanem času, recimo ponoči oziroma periodično. V strežniku SQL Server 2005 je mogoče definirati, popravljati in upravljati tekstovne indekse prek ukazov v ukaznem jeziku DDL, kar v prejšnjih različicah ni bilo mogoče, saj so bila tovrstna opravila na voljo le v obliki shranjenih procedur.

Pošiljanje obvestil

Eden izmed novih sestavnih delov strežnika SQL Server 2005 je okolje Notification Services, namenjeno pripravi in razpošiljanju obvestil uporabnikom, drugim strežnikom oziroma programskim rešitvam. Uporabniki se lahko naročijo na obvestila in pri tem navedejo pogoje, ob katerih želijo biti obveščeni. Ti pogoji se lahko nanašajo na neki prožilni dogodek, lahko pa predpisujejo časovni interval, kdaj želi biti naročnik obveščen.

Z ustreznimi vmesniki lahko uporabniki naročijo prejemanje obvestil na različne naprave, na primer na mobilni telefon, ročni računalnik ali elektronsko pošto. Poslana obvestila lahko vsebujejo povezavo na spletno stran, na kateri so podrobnejši podatki v zvezi z dogodkom. Izdelava obvestil poteka v kombinaciji jezikov XML in transact-SQL in je združljiva s platformo .NET. Okolje Notification Services lahko uporablja tehnologijo Microsoft Alerts, ki v obliki spletne storitve pošlje obvestilo. Ker lahko obvestilo predstavlja tudi sporočilo iz sporočilne vrste, je mogoča izmenjava sporočil s strežnikom čakalnih vrst Message Queuing v obe smeri.

Poslovno obveščanje

V Microsoftu so posvetili precejšnjo pozornost področju poslovnega obveščanja v strežniku SQL Server 2005, saj je tu največ novosti in izboljšav. Za potrebe poslovnega obveščanja je na voljo novo razvojno okolje Business Intelligence Development Studio. Orodje omogoča razvijalcem izdelavo celovitih rešitev na področju poslovnega obveščanja, od prenosa podatkov iz izvorov v skladišče podatkov, definicije mnogorazsežnostnih kock in izdelave poročil do analiz in rudarjenja po podatkih.

Business Intelligence Development Studio

Razvojno okolje za poslovno obveščanje Business Intelligence Development Studio omogoča razvijalcem izdelati celovito rešitev na področju poslovnega obveščanja z vsemi potrebnimi sestavnimi deli od začetka, kjer pridobivajo podatke, do konca, kjer podatke izkoriščajo. S pomočjo tega orodja upravniki in razvijalci ustvarjajo, upravljajo in vzdržujejo mnogorazsežnostno zbirko podatkov Analysis Services, vire podatkov, ki so povezani s strežnikom, in podatkovne strukture, potrebne za rudarjenje po podatkih.

Orodji Management Studio in Business Intelligence Development Studio imata vsak svoj namen, čeprav se funkcionalnosti obeh orodij delno prekrivajo. V orodju Management Studio upravnik nadzira in upravlja sestavne dele relacijskega strežnika SQL Server 2005 in mnogorazsežnostnega strežnika Analysis Services. V njem tudi izdeluje poizvedbe in programske prvine v jezikih Transact-SQL, MDX in XMLA, prav tako lahko v njem izdela in vzdržuje programske pakete za prenos podatkov v skladišče DTS, vse skupaj pa lahko tudi poveže z orodji za upravljanje različic programske kode, na primer z Visual Source Safe.

V orodju Business Intelligence Development Studio pa uporabniki razvijajo programske prvine, povezane z mnogorazsežnostnim strežnikom Analysis Services, razvijajo pakete DTS in poročila v sklopu okolja Reporting Services. Delo je organizirano v obliki projektov in rešitev, ki vsebujejo skupek datotek, v katerih so definicije sestavnih delov. Razvoj programskih prvin lahko poteka neodvisno od priključitve na strežnik, saj se shranjujejo v obliki definicij. Šele, ko je delo končano, razvijalec objavi rešitev (deploy), in šele takrat se procedure prevedejo, podatki napolnijo in šele takrat je rešitev na voljo uporabnikom.

V orodju Business Intelligence Development Studio lahko razvijalci ustvarijo različne vrste projektov, za katere so pred ustvarjanjem na voljo predloge. Te zajemajo projekte na področju ustvarjanja in upravljanja mnogorazsežnostnih kock Analysis Services, predelavi mnogorazsežnostnih kock Analysis Services iz prejšnje različice strežnika na novejšo, na področju izdelave poročil, paketov DTS in možnost ustvarjanja lastnih predlog za poznejšo rabo.

Projekt mnogorazsežnostne kocke v orodju Business Intelligence Development Studio vsebuje definicijo virov podatkov, definicijo kocke, v kateri so podrobneje definirane dimenzije, hierarhije, mere, izračunane mere in vse drugo, kar sodi zraven. Na vsakem koraku pri definiciji kocke so na voljo čarovniki, ki uporabnika vodijo skozi ves postopek in pomagajo, kolikor pač lahko, oziroma kolikor znajo uganiti. Tako poskusijo razbrati iz tabel izvornih sistemov, kateri podatki predstavljajo dimenzije in kateri mere, znajo definirati hierarhije v dimenzijah, znajo delati s časovno dimenzijo in podobno. Ne glede na to, ali predmete ustvarimo s čarovnikom ali na roko, jih lahko po ustvarjanju poljubno spreminjamo z orodji.

Novosti v mnogorazsežnostnem strežniku

Mnogorazsežnostni strežnik Analysis Services je sicer bil na voljo že v prejšnjih različicah, a ima zdaj več novosti in izboljšav. Ena izmed njih je možnost izdelave shranjenih procedur v različnih programskih jezikih, na primer v C#, C++ ali microsoft visual basic.

Mnogorazsežnostne kocke lahko po novem vsebujejo tudi definicije ključnih kazalnikov poslovanja ali, s tujo kratico, KPI (Key Performance Indicator). Prek grafičnega uporabniškega vmesnika razvijalec vnese formule za izračun kazalnikov v jeziku MDX in njihove ciljne vrednosti. Kasnejši prikaz kazalnikov je v obliki semaforja z rdečo, rumeno ali zeleno barvo glede na doseganje ciljnih vrednosti.

Grafični vmesnik DTS

Težko pričakovana novost je tudi možnost definirati več kakor eno tabelo mer v eni mnogorazsežnostni kocki. Obstaja tudi podpora delno aditivne mere, to so tiste, ki se agregirajo v povezavi z določenim naborom dimenzij, ne pa z vsemi. S tem ko upravnik ali razvijalec že pri definiciji mnogorazsežnostne kocke določi, kako se posamezna delno aditivna mera agregira, uporabnikom ni treba vedeti takih podrobnosti in je zato manj možnosti, da mere napačno uporabijo.

Novost mnogorazsežnostnega strežnika so tudi perspektive, s pomočjo katerih upravnik omeji del kocke, ki ga sme videti posamezen uporabnik od tistega, ki vsebuje podatke bolj zaupne narave in jih uporabnik ne sme videti. Perspektiva vsebuje izbrane dimenzije, hierarhije, mere, izračunane mere in druge sestavine mnogorazsežnostnega strežnika. Definicija perspektive ostaja v obliki logičnega zapisa, kljub temu pa so uporabniku perspektive vidne v obliki samostojne kocke.

Prenos podatkov

Orodje Data Transformation Services ali, krajše, DTS, znano že iz prejšnjih različic, je namenjeno prenosu podatkov med različnimi viri in ponori podatkov. V osnovi je sicer namenjeno podpori procesu pridobivanja, transformacije in čiščenja podatkov pri prenosu iz različnih virov v skladišče podatkov, a je uporabno tudi v splošnejših primerih prenosa podatkov iz poljubnih virov v poljubne zbirke podatkov in druge podatkovne oblike.

V različici SQL Server 2005 je DTS povsem na novo načrtovan in napisan, kar pomeni, da je zdaj veliko bogatejši z več možnostmi. Najpomembnejša pridobitev nove različice je ločitev podatkovnih tokov od procesnih in več možnosti vgradnje čiščenja oziroma transformacije podatkov na ravni posameznega podatka, ki se prenaša. Razvojno okolje za izdelavo paketov DTS omogoča grafični pregled podatkovnih in procesnih tokov posameznega paketa.

Orodje DTS ima samostojen grafični uporabniški vmesnik, podoben čarovniku iz prejšnjih različic, kjer uporabnika vodi skozi postopek definicije posameznega paketa prenosa podatkov in nastavitev vseh potrebnih značilnosti paketa. Bolj izkušeni razvijalci lahko krmilijo DTS tudi programsko prek izdelanih programskih paketov, ki jih lahko naredijo tako v orodju SQL Server Management Studio kakor tudi v Business Intelligence Development Studio. Opisi vseh predmetov DTS so dokumentirani in objavljeni, tako da je do njih mogoč programski dostop, obstaja pa tudi programski vmesnik (API), s pomočjo katerega je mogoče klicati DTS iz drugih programskih rešitev, v katere je DTS vgrajen kot sestavni del.

Poročanje

Novost strežnika SQL Server 2005 je razvojno in uporabniško okolje za poslovno poročanje Reporting Services, ki vključuje izdelavo, razpošiljanje, nadzor in uporabo poročil. Viri podatkov za poročila so lahko različni, med njimi so relacijski strežnik SQL Server, mnogorazsežnostni strežnik Analysis Services, zbirke podatkov drugih izdelovalcev, na primer Oracle, pa tudi poljubni drugi viri podatkov, ki so dosegljivi prek vmesnikov ODBC ali OLE DB. Izdelana poročila so lahko objavljena v različnih oblikah, na primer v obliki HTML, PDF, TIFF, Excel, CSV in nekaterih drugih, uporaba poročil pa je mogoča le prek spletnega uporabniškega vmesnika Microsoft IIS.

Pri ustvarjanju poročil poteka delo v značilnih treh korakih. Najprej razvijalec definira izvor podatkov, iz katerih bo sestavljeno poročilo, in natančneje določi, kateri podatki bodo nastopali v poročilu. Potem določi videz poročila, razvrstitev polj v njem in druge oblikovne podrobnosti. Nazadnje si v oknu za pregled ogleda predpripravo poročila. Poročilo lahko poljubno dopolni in dodatno oblikuje, razvrsti podatke ali jih združi v skupine, doda izračunana polja, vsote, delne vsote in podobno. Dokončano poročilo objavi na spletnem strežniku, od koder je dostopno uporabnikom.

Dostop do poročil iz spletnega vmesnika

Poročila so lahko narejena na podlagi predloge, na primer tabele ali matrike, lahko pa so tudi poljubno sestavljena iz prostostoječih podatkovnih celic. V poročilo je mogoče vgraditi možnost vrtanja v globino, tako da je neki podatek v poročilu povezan s klicem drugega poročila. Poročila imajo lahko parametre, ki se nastavijo ob izvajanju. Na voljo pa je tudi programski vmesnik (API), ki omogoča, da razvijalci kličejo Reporting Services iz drugih programskih rešitev.

V skladu z Microsoftovim prepričanjem, da je treba omogočiti rudarjenje po podatkih širokim množicam uporabnikov, ne le tistim z doktorati, je v sklopu strežnika SQL Server 2005 na voljo večje število različnih algoritmov za rudarjenje po podatkih, med drugim Nave Bayes, Association Rules, Sequence Clustering, Time Series in izboljšan Decision Tree. Na voljo je tudi čarovnik za pomoč pri izdelavi modela, na katerem se bo izvajalo rudarjenje, in orodje, s katerim razvijalec dopolni obstoječe in lastne modele za rudarjenje. Rudarjenju po podatkih se nismo podrobneje posvetili.

Vtisi

Zaradi obsežnosti vsebine strežnika SQL Server 2005 nismo testirali in preverjali odzivnih časov in zmogljivosti strežnika pri velikih količinah podatkov in pri velikem številu uporabnikov. Vprašljivo je, koliko časa traja gradnja mnogorazsežnostne kocke, če je na milijone zapisov v izvornih podatkih, uporabnik pa pričakuje, da bo šlo vse na en klik. Zato kljub vsej preprostosti delo s strežnikom zahteva izkušenega upravnika in razvijalce, ki poznajo podrobnosti delovanja strežnika.

SQL Server 2005 vsebuje vse, prav vse, kar bi si želel upravnik, razvijalec in uporabnik od zbirke podatkov, razvojnega okolja, orodij za poslovno obveščanje in rudarjenja po podatkih. Prav vse, kar je na voljo, bi lahko pomenilo tudi preveč dobrega na kupu. Pojavlja se množica novih pojmov, ki povprečnemu uporabniku morda niso znani in preprosto razumljivi, veliko število čarovnikov in predlog, ki naredijo vse sami, namesto uporabnika, to pa ni nujno vedno ustrezno. Po drugi strani je izdelek - tako, kakor smo navajeni pri Microsoftu - preprosto uporabljati, je izjemno uporabniško prijazen, ponudi vse, kar si uporabnik sploh zamisli. Počakajmo na produkcijsko izdajo, ko jo bodo vsi tisti, ki jo že več let nestrpno pričakujejo, uporabili v praksi.

Mcrosoft SQL Server 2005

Kaj: Razvojna različica strežnika relacijske in mnogorazsežnostne zbirke podatkov in enovitega razvojnega in uporabniškega okolja za poslovno obveščanje.

Izdeluje: Microsoft, www.microsoft.com.

Za: Vsebuje vse, kar potrebujejo razvijalec, upravnik in uporabnik relacijske zbirke podatkov in okolja za poslovno obveščanje; prijazni uporabniški vmesniki in preprosta uporaba z velikim številom predlog, pomočnikov in čarovnikov.

Proti: Mnogo preobsežen za naključnega uporabnika; številni sestavni deli razvojnega okolja zahtevajo od uporabnika razumevanje vseh sestavnih delov strežnika in njihovih medsebojnih odvisnosti.

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji